logo blog

Selasa, 26 Februari 2013

Sanad Ulama di Bidang AkidahSanad Madzhab al-Asy'ari di Indonesia
1.     Syaikh al-Sunnah, Imam al-Mutakallimin Abu al-Hasan al-Asy'ari (270-330 H/883-947 M).
2.     Syaikh al-Mutakallimin Abu al-Hasan al-Bahili.
3.     Ruknuddin al-Ustadz Abu Ishaq al-Asfarayini (w. 418 H/1027 M). Pengarang al-Jami' fi Ushul al-Din wa al-Radd 'ala al-Mulhidin.
4.     Al-Ustadz Abu al-Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Haskan al-Asfarayini al-Iskaf (w. 452 H/1034 M).
5.     Imam al-Haramain Dhiyauddin Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M).
6.     Abu al-Qasim Salman bin Nashir bin Imran al-Anshari al-Arghiyani (w. 512 H/1118 M). Pengarang Syarh al-Irsyad ila Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-I'tiqad.
7.     Dhiyauddin Umar bin al-Husain al-Razi (hidup sebelum 559 H/1164 M). Pengarang Syarh al-Irsyad ila Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-I'tiqad.
8.    Fakhruddin Muhammad bin Umar al-Razi (544-606 H/1150-1210 M).
9.     Syarafuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad al-Harawi.
10.  Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Taftazani.
11.  Al-Hafizh Sirajuddin Umar bin Ali al-Qazwini (683-750 H/1284-1349 M).
12.  Majduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Lughawi al-Syirazi al-Fairuzabadi (729-817 H/1329-1415 M).
13.  Al-Hafizh Taqiyyuddin Muhammad bin Muhammad bin Fahad al-Makki al-Syafi'i al-'Alawi al-Hasyimi (787-871 H/1385-1466 M).
14.  Syaikh al-Islam, Qadhi al-Qudhat Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad al-Anshari (826-926 H/1423-1520 M). Pengarang Ihkam al-Dilalah 'ala Tahrir al-Risalah dan Fath al-Ilah al-Majid bi-Idhah Syarh al-'Aqaid.
15.  Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (919-1004 H/1513-1596 M).
16.  Ahmad bin Muhammad al-Ghunaimi (964-1044 H/1557-1634 M).
17.  Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin al-'Ala' al-Babili al-Syafi'i al-Azhari (1000-1077 H/1591-1666 M).
18.  Abdullah bin Salim al-Bashri al-Makki al-Syafi'i (1048-1134 H/1638-1722 M).
19.  Salim bin Abdullah al-Bashri al-Syafi'i (w. 1160 H/1747 M).
20.  Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Dafari al-Syafi'i (w. setelah 1161 H/ M).
21.  Isa bin Ahmad al-Barawi al-Zubairi al-Syafi'i (w. 1182 H/1768 M). Pengarang Hasyiyah 'ala Syarh Jauharat al-Tauhid karya al-Laqqani.
22.  Muhammad bin Ali al-Syanawani al-Syafi'i (w. 1233 H/1818 M). Pengarang Hasyiyah 'ala Syarh Jauharat al-Tauhid karya al-Laqqani.
23.  Utsman bin Hasan al-Dimyathi.
24.  Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan (1231-1304 H/1816-1886 M).
25.  Sayid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Husaini al-Syafi'i (w. 1310 H/1892 M).
26.  Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tarmasi (1285-1338 H/1868-1920 M).
27.  Para ulama Tanah Air, seperti KH. Moh. Hasyim Asy'ari Jombang, KH. Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, KH. Muhammad Baqir Yogyakarta, KH. Abdul Wahhab Hasbullah Jombang, KH. Baidhawi bin Abdul Aziz Lasem, KH. Ma'shum bin Ahmad Lasem, KH. Muhammad Dimyathi Termas, KH. Shiddiq bin Abdullah Jember, KH. Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Maskumambang, KH. Abbas Buntet Cirebon dan lain-lain.
Sanad Madzhab al-Maturidi di Indonesia
1.     Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H/945 M).
2.     Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa bin Isa al-Bazdawi (w. 390 H/1000 M).
3.     Husain bin Abdu Karim al-Bazdawi.
4.     Muhammad bin Husain al-Bazdawi.
5.     Al-Qadhi Shadrul Islam Abu al-Yusr Muhammad bin Muhammad bin Husain al-Bazdawi (421-493 H/1030-1100 M).
6.     Al-Hafizh Najmuddin Umar bin Muhammad al-Nasafi (461-537 H/1068-1142 M).
7.     Muhammad bin Muhammad bin Nashr al-Nasafi (w. 693 H/1294 M).
8.     Husamuddin Husain bin Ali al-Saghnaqi (w. 711 H/1311 M). Pengarang Syarh al-Tamhid li-Qawa'id al-Tauhid.
9.     Abu Muhammad Abdullah bin Hajjaj al-Kasyqari.
10.  Syamsuddin Muhammad al-Qurasyi.
11.  Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani (773-852 H/1372-1449 M).
12.  Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari (826-926 H/1423-1520).
13.  Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (919-1004 H/1513-1596 M).
14.  Ahmad bin Muhammad bin Yunus al-Qusyasyi al-Dajani al-Husaini (991-1071 H/1583-1661 M).
15.  Burhanuddin Abu al-'Irfan al-Mulla Ibrahim bin Hasan al-Kurani (1025-1101 H/1616-1690 M).
16.  Burhanuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Budairi al-Husaini al-Dimyathi al-Asy'ari al-Syafi'i, populer dengan sebutan Ibn al-Mayyit (w. 1131 H/1719 M).
17.  Muhammad bin Muhammad bin Hasan al-Munir al-Samanudi al-Syafi'i (1099-1199 H/1688-1785 M).
18.  Muhammad bin Ali al-Syanawani (w. 1233 H/1818 M).
19.  Utsman bin Hasan al-Dimyathi.
20.  Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan (1231-1304 H/1816-1886 M).
21.  Sayid Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi (w. 1310 H/1892 M).
22.  Syaikh Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tarmasi (1285-1338 H/1868-1920 M).
23. Para ulama Tanah Air seperti KH. Moh. Hasyim Asy'ari Jombang, KH. Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, KH. Muhammad Baqir Yogyakarta, KH. Abdul Wahhab Hasbullah Jombang, KH. Baidhawi bin Abdul Aziz Lasem, KH. Ma'shum bin Ahmad Lasem, KH. Muhammad Dimyathi Termas, KH. Shiddiq bin Abdullah Jember, KH. Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Maskumambang, KH. Abbas Buntet Cirebon dan lain-lain.[1]
Demikian mata rantai sanad madzhab al-Asy'ari dan madzhab al-Maturidi yang sampai kepada guru-guru kita, para tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Selain sanad di atas, masih banyak jalur-jalur lain yang menyambungkan mata rantai akidah Ahlussunnah Wal-Jama'ah kepada para ulama terdahulu, hingga kepada Rasulullah J. Wallahu a'lam.[1] Struktur genealogi ini diambil dari kitab Kifayat al-Mustafid lima 'Ala min al-Asanid, karya al-Syaikh al-Muhaddits al-Musnid al-Faqih Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tarmasi, edisi Syaikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki, terbitan Dar al-Basyair al-Islamiyah, Beirut, hal. 32-33.

Silahkan isi komentar yang sopan, dan sesuai dengan konten, dan jangan menyisipkan link aktif maupun non aktif.
EmoticonEmoticon